REVOLUTION...! REVOLUTION...! REVOLUTION...! LET'S FIGHT UNTIL WE DIE..

Wednesday, March 7, 2012

Operasi PAGAR BETIS (PAsukan GAbungan Rakyat BErantas Tentara ISlam)


Bismillahirrahmanirrahim Asjhadoe anla ilaha illallah wa asjhadoe anna Moehammadar Rasoeloellah
 Kami, Oemmat Islam Bangsa Indonesia MENJATAKAN:
 Berdirinja ,,NEGARA ISLAM INDONESIA”
 Maka hoekoem jang berlakoe atas Negara Islam Indonesia itoe, ialah: HOEKOEM ISLAM
 Allahoe Akbar! Allahoe Akbar! Allahoe Akbar!

Atas nama Oemmat Islam Bangsa Indonesia
 Imam NEGARA ISLAM INDONESIA
 Ttd
 (S M KARTOSOEWIRJO)
 MADINAH-INDONESIA, 12 Sjawal 1368 / 7 Agoestoes 1949

Bandung, Putera Sang Surya

TUJUH AGUSTUS
SATU SEMBILAN EMPAT SEMBILAN
ITULAH HARI DIPROKLAMIRKANNYA
NEGARA ISLAM INDONESIA

TEGUH BERDASAR
RAYUAN WAHYU ILLAHI
LAKSANAKANLAH SUATU NEGARA
KURNIA ALLAH YANG ESA

TEMPAT PERSATUAN UMAT
KEBESARAN DAN KEJAYAAN
KEADILAN YANG MERATA
DI SELURUH NUSANTARA

No comments:

Post a Comment

Thank you for comment..